Grader report

All participants: 50/50

First name
All
Surname
All
 
Participants Avro Bangla Typing
Surname First name AttendanceAvroType Attendance DatabaseTyping Test and Avro Typist Database WorkshopPeer Evaluation (submission) WorkshopPeer Evaluation (assessment) NaturalCourse total
Hasnain Ahmed 20.00 (100.00 %) 21.00 (21.00 %) - - 41.00 (31.54 %)
RABEYA AKTER - - - - 0.00 (0.00 %)
SHANTA AKTER 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Tahmina Akter 6.67 (33.33 %) - - - 6.67 (5.13 %)
Rumy Akther 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
MEHEJABIN ALAM 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Al Jobaer Alim 20.00 (100.00 %) 26.00 (26.00 %) - - 46.00 (35.38 %)
Md. Atiq Ullah - - - - 0.00 (0.00 %)
Surajit Barua 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Mem Ber - - 5.00 (100.00 %) 5.00 (100.00 %) 10.00 (7.69 %)
Sangita Bharati - - - - 0.00 (0.00 %)
Pradipta Biswas 6.67 (33.33 %) - - - 6.67 (5.13 %)
Tama Dutta 13.33 (66.67 %) 22.00 (22.00 %) - - 35.33 (27.18 %)
Monabber Eaman - - - - 0.00 (0.00 %)
JANNATUL FERDOUS 0.00 (0.00 %) - - - 0.00 (0.00 %)
Zannatul Ferdous 6.67 (33.33 %) - - - 6.67 (5.13 %)
Jubasree Ghosh 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
NABILA GIAS 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Mirajul Hoq 0.00 (0.00 %) - - - 0.00 (0.00 %)
Md.Shakawat Hossain 13.33 (66.67 %) - - - 13.33 (10.26 %)
Md Rakibul Islam - - - - 0.00 (0.00 %)
Shafiqul Islam 10.00 (50.00 %) - - - 10.00 (7.69 %)
Al Jaber 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Nusrat Jahan 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
ROWSHON JAHAN - - - - 0.00 (0.00 %)
SAIRAT JAHAN 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Rahul Kanti Shome 20.00 (100.00 %) 27.00 (27.00 %) - - 47.00 (36.15 %)
Murad Khan 15.00 (75.00 %) - 5.00 (100.00 %) 5.00 (100.00 %) 25.00 (19.23 %)
NURUN NAHAR KHANAM 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Myg Mac - - - - 0.00 (0.00 %)
FABIHA MEHJABIN 0.00 (0.00 %) - - - 0.00 (0.00 %)
Shahjadha Mozumder Shuvo - 23.00 (23.00 %) - - 23.00 (17.69 %)
Nahida Akhter Munmun 13.33 (66.67 %) - - - 13.33 (10.26 %)
Farhana Nahar 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Kohi Noor 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
JeburNahar Norin 13.33 (66.67 %) - - - 13.33 (10.26 %)
Arifur Rahaman 6.67 (33.33 %) - - - 6.67 (5.13 %)
MD. Toufiqur Rahman - - - - 0.00 (0.00 %)
Tarekur Rahman 13.33 (66.67 %) 27.00 (27.00 %) - - 40.33 (31.03 %)
Momtaj Jahan Rija 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Thahamina Afroze Rima - - - - 0.00 (0.00 %)
Sanjida Akter Riya - - - - 0.00 (0.00 %)
MDAbulHasnat Riyad - - - - 0.00 (0.00 %)
Umme Salma 0.00 (0.00 %) - - - 0.00 (0.00 %)
Umme magnun Samia - - - - 0.00 (0.00 %)
Mita Shil 13.33 (66.67 %) - - - 13.33 (10.26 %)
Taifa Sultana - - - - 0.00 (0.00 %)
NISHAT JAHAN TANHA 20.00 (100.00 %) - - - 20.00 (15.38 %)
Zannatul Tayba 13.33 (66.67 %) - - - 13.33 (10.26 %)
Chowdhury VikarunNassa 0.00 (0.00 %) - - - 0.00 (0.00 %)